Vedtægter for Foreningen Broagerland 3.0
Præambel
Borgere og erhvervsdrivende på Broagerland ønsker at sikre, at Broagerland er et attraktivt sted at
bo og arbejde. Derfor har man besluttet at gå sammen om at indrette og drive nye bo- og
arbejdsfællesskaber.
Fællesskaberne kan fx etableres i nedlagte landbrugsejendomme, store villaer eller andre større
bygninger eller ejendomme rundt om på Broagerland. Ønsket er at fællesskaberne skal være for alle
generationer og for både tilflyttere og lokale, der ønsker nye rammer. Fællesskaberne skal fungere
som lejemål ejet af en erhvervsdrivende fond, så det sikres, at ingen privatpersoner kan tjene på
fællesskabernes ejendom. Overskydende midler skal reinvesteres i bo- og arbejdsfællesskaberne.
Hvert bo- og arbejdsfællesskab skal have sin egen daglige ledelse og samtidig indgå i et samarbejde
med de øvrige bo- og arbejdsfællesskaber.
Foreningen Broagerland 3.0 skal forberede og danne grundlaget for den erhvervsdrivende fond,
herunder indsamle de fornødne midler. Når den erhvervsdrivende fond er etableret, kan foreningen
fortsætte som ideforum og støtteforening.
Stiftergruppen består af repræsentanter fra landsbylaugene Dynt/Skelde/Gammelgab –
Brunsnæs/Iller/Busholm – Vemmingbund – Skodsbøl og Smøl samt Broager Udviklingsforum.
§ 1. Navn og hjemsted.
1.1. Foreningens navn er Foreningen Broagerland 3.0.
1.2. Foreningens hjemsted er 6310 Broager.
1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening.
§ 2. Formål.
2.1. Det er foreningens formål at realisere visionen om Broagerland 3.0 med etablering af
nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland.
2.2. Foreningen skal træffe de fornødne forberedelser til etablering af en erhvervsdrivende
fond eller tilsvarende juridisk økonomisk enhed. Den kommende enhed skal etablere og
drive de nye bo- og arbejdsfællesskaber på vegne af befolkningen på Broagerland. 2.3. Efter etablering af den kommende enhed, kan foreningen fortsat arbejde for nye ideer
og initiativer i tilknytning til Broagerland 3.0.
§ 3. Medlemskreds, økonomi og hæftelse.
3.1. Alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, der støtter foreningens virke og
formål, kan blive medlem ved betaling af kontingent.
3.2. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Der sker ikke tilbagebetaling
af kontingent, uanset hvornår udmeldelse sker.
3.3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for sletning af medlemmer, der ikke betaler
forfaldent kontingent.
3.4. Medlemmer der er i restance med kontingentet, kan ikke deltage i foreningens
arrangementer og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
3.5. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der ikke overholder
foreningens vedtægter og/eller virker imod foreningens formål. Det ekskluderede medlem
kan kræve, at eksklusionen skal behandles på førstkommende generalforsamling. Det
ekskluderede medlem har i så fald taleret, men ikke stemmeret til dette punkt på
generalforsamlingen.
3.6. Enhver kan indbetale individuelle, frivillige støttebidrag til foreningen uden at opnå
medlemskab, stemmeret eller valgbarhed.
3.7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid
værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.
§ 4. Generalforsamling.
4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, fysisk eller digitalt, inden
udgangen af maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel via relevante medier og mail til
medlemmerne med angivelse af dagsorden og fremsendelse af de relevante bilag.
4.3. Stemmeberettigede er alle betalende medlemmer med en stemme pr. medlem. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal
medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter, jf. § 9 om vedtægtsændringer og
opløsning. 4.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + to suppleanter.
8. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Og skal
udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
4.6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen, eller revisor eller mindst 1/2 af medlemmerne skriftligt begærer det. Der
indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse med oplysning om det ønskede
debatemne, til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen.
§ 5. Bestyrelse.
5.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf fem vælges på følgende måde:
 2 medlemmer udpeges af landsbylaugene Dynt/Skelde/Gammelgab –
Brunsnæs/Iller/Busholm – Vemmingbund – Skodsbøl og Smøl samt Broager Udviklingsforum
i forening med Broager Udviklingsforum
 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen
Der vælges desuden to suppleanter for et år ad gangen. Der indtræder en suppleant i bestyrelsen,
hvis et af de generalforsamlingsvalgte medlemmer må udtræde.
Hvis et af de to udpegede medlemmer må udtræde, udpeges der et nyt bestyrelsesmedlem for den
resterende udpegningsperiode.
5.2. De 5 bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter skal være lokale ressourcepersoner og have
forankring i 6310 Broager.
5.3. De 5 bestyrelsesmedlemmer sidder for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved det første
valg vælges den ene generalforsamlingsvalgte for et år og de to andre for to år. Og det ene
udpegede medlem udpeges for et år og det andet udpegede medlem for to år.
5.4. Bestyrelsens fem medlemmer udpeger 2 eksterne medlemmer for perioden frem til næste
ordinære generalforsamling. Genudpegning kan finde sted. De eksterne medlemmer indgår i
bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De eksterne medlemmer
behøver ikke at have lokal forankring, men skal udpeges ud fra, at de har nogle kvalifikationer, der
kan styrke bestyrelsens arbejde.§ 6. Ledelse.
6.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og forestår ledelsen af disse.
6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.
6.4. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
6.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv.
6.6. Mødeindkaldelser og dagsordener skal fremgå på hjemmesiden Broagerland.dk.
6.7. Referatet skal godkendes og underskrives på det følgende møde. De
bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet skriver under på, at de har læst referatet.
Et medlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført
referatet. Det underskrevne referat skal gøres tilgængelig for foreningens medlemmer
efter anmodning.

§ 7. Tegningsforhold.
7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet af bestyrelsens
medlemmer, eller af næstformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller
af hele bestyrelsen.
7.2. Bestyrelsen kan give prokura efter de retningslinjer, der er fastsat i bestyrelsens
forretningsorden.
§ 8. Regnskab og revision.
8.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
8.2. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet. Bestyrelsen kan vælge at
aflønne en ekstern regnskabsfører til at forestå bogholderiet og udarbejdelse af
årsregnskab. 8.3. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der
ikke må have sæde i bestyrelsen.
§ 9. Vedtægtsændring og opløsning.
9.1. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte
på generalforsamlingen. Forslaget til vedtægtsændring skal være udsendt sammen med
dagsordenen.
9.2. Opløsning af foreningen skal ske, når et forslag herom opnår mindst ¾ af de afgivne
stemmer på to generalforsamlinger (en ordinær og en ekstra ordinær), der afholdes med
mindst 2 og højest 5 ugers mellemrum med dette på dagsordenen.
9.3. Ved foreningens ophør skal nettoformuen overdrages til et almennyttigt formål på
Broagerland. Beslutning herom træffes på den afsluttende generalforsamling.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på